20
2016
09

MC.9 月末库存报表优化 ZMC9

sap 的MC.9报表可以查询历史月末库存报表, 只能某个维度统计分析,  自建报表优化 S031,S032


*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report  ZMC9

06
2016
09

物料凭证过帐时,替代传字段到会计凭证

很早以前做的替代, 刚好圈友问起, 找了下这里也记下


作者:admin | 分类:SAP ABAP/WDA | 浏览:536 | 评论:0